fbpx

DATASÄKERHETS POLICY

1. Innehavare av registret

Tilla Ab (FI25641816)
Morvägen 81, Sibbo
Tel: +358 40 5100 656
Hemsida: www.solheds.com

2. Kontakt

Tel: +358 40 5100 656
E-mail: info@solheds.com

3. Name of the registry

Tilla Ab’s kundregister

4. Registrets syfte

Registrets syfte är att föra en kundrelation, det vill säga kommunicera, utveckla och hantera kundrelationen. Affärsutveckling, planering och produktmarknadsföring är en del av syftet med registret.

5. Registrets innehåll

I registret sparas följande uppgifter:
Bas uppgifter som: namn och kontaktinformation ( adress, telefon nummer, e-post adress)

6. Vanliga information källor

Vanliga information källor är olika register och andra offentliga informationkällor, så som kreditkort register. Informationen kan uppdateras via att använda uppdaterings service från företag och myndigheter som erbjuder dessa. Information samlas via både med enkät och början och under en kundrelation.

7. Den registrerades rättigheteron

Den registrerade har följande rättigheter och frågor angående andvändnigen av den registrerade informationen skickas till info@solheds.com  

Kontrollera

Den registrerade kan kontrollera sina personuppgifter.

Korriegera personupgifter

Den registrerade har rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade.

Rätt att motsätta sig

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter om han / hon anser att behandlingen av personuppgifter är olaglig.

Direkt marknadsförning

Den registrerade har rättighet att förneka användningen av sina uppgifter vid direkt marknadsförning.

Borttagning

Den registrerade har rätt att begära att hans/hennes uppgifter tas bort, om hanteringen av uppgifterna inte är nödvändig. Vi utvärdera begäran om borttagning av data. Vi tar antingen bort de begärda uppgifterna eller informerar med ett motiverat skäl för att bevara uppgifterna.

 T ex.  Är Registreringsinnehavaren lagligt skyldig att lagra viss informatoin i bokföringen i tio (10) år.

Återtagande av samtycke

Om hanteringen av personuppgifter endast baseras på till personen givet samtycke, istället för kundrelation eller medlemskap, kan den registrerade personen återta samtycket.

Klagomål

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsmyndigheten.

Registrerad person har rätt att kräva begränsad användning av sina uppgifter under processen och föregående beslut.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsmyndigheten, om han / hon anser att registerinnehavaren bryter mot giltig lagstiftning om uppgiftsskydd.

Kontaktinformation till dataskyddsmyndighet: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

8. Utlämning av uppgifter

Tilla Oy kan släppa uppgifter inom gränserna för giltig lagstiftning. Som regel ges inte uppgifterna till tredje part. Information överförs inte utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, såvida det inte är nödvändigt på grund av sakligt samband i kundrelationen.

Register innehavare  organiserar data säkerhet på allmän aksepterat sätt och sträver efter att med sakliga tekniska lösningar förhindra olämplig tillgång till elektroniks eller manualt behandlat papper materail med uppgifter.  All personal på Tilla Ab har en grundläggande kunskapsnivå om dataskydd för att försäkra att behandlingen av personuppgifter på Tilla Ab sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

9. Skydd av registret

Allmänt

Registerinnehavaren organiserar dataskydd av registret på ett allmänt accepterat sätt och strävar till att förhindra irrelevant åtkomst till registret  till elektronisk eller manuellt behandlat material med uppgifter.

Endast registerinnehavaren, Tilla Ab’s personal och anställda i de företag som arbetar på begäran och för registerinnehavarens räkning har tillgång till registret. Tillgång till den elektroniska databasen kräver användarnamn och lösenord som ges av registerinnehavaren. Personer som hanterar registeruppgifterna har rätt rättigheter för registret. Registreringsinnehavaren lagrar registerets personliga och andra uppgifter så länge registreringsinnhevavaren utvärderar det nödvändigt. Uppgifterna förstörs när de utvärderas som icke nödvändiga.